راهنمای ارسال مدارک به ایرنیک


چنانچه پس از نام‌نویسی، ثبت و یا تمدید دامنه نامه‌ای مبنی بر ارسال مدارک درخواستی از ایرنیک دریافت نمودید، با استفاده از راهنمای زیر می‌توانید مدارک درخواستی را ارسال نمایید.

۱. ورود به صفحه ارسال مدارک ایرنیک

وارد صفحه ارسال مدارک شوید.

۲. انتخاب نوع ارسال مدارک

با توجه به نوع مدارک ارسالی یکی از موارد «مربوط به امور شناسه‌ها» یا «مربوط به امور دامنه‌ها» را انتخاب کنید.

۳. ثبت اطلاعات و تصویر مدارک

ضمن ثبت شناسه یا نام دامنه تصویر اسکن شده‌ی مدارک درخواستی را پیوست نموده و فرم را ارسال نمایید.