قیمت دامنه


نوع پسوند ثبت تمدید بازگشایی قفل و تمدید تغییر مالکیت
یک‌ساله پنج‌ساله یک‌ساله پنج‌ساله یک‌ساله پنج‌ساله
مرتبه بالا
ir ۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
مرتبه دوم
ac.ir ۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
co.ir
gov.ir
id.ir
net.ir
org.ir
sch.ir

دامنه‌های مرتبه بالا، بسته به نام انتخابی برای همه افراد قابل ثبت هستند. در صورت استفاده از واژگان ملی یا برند‌ها و شرکت‌ها در نام دامنه ممکن است نیاز به ارایه مدارک به مرکز ثبت دامنه‌های ملی باشد.

در مورد دامنه‌های مرتبه دوم تقریبا در همه‌ی موارد نیازمند ارایه مدارک با توجه به پسوند انتخابی می‌باشد.