قیمت دامنه


به دلیل افزایش قیمت خدمات دامنه توسط ایرنیک قیمت عملیات تغییر مالکیت بروزرسانی نشده است. برای دریافت تعرفه با پشتیبانی تماس بگیرید.
نوع پسوند ثبت تمدید بازگشایی قفل و تمدید تغییر مالکیت
یک‌ساله پنج‌ساله یک‌ساله پنج‌ساله یک‌ساله پنج‌ساله
مرتبه بالا
ir ۱۴,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان ۰ تومان
مرتبه دوم
ac.ir ۱۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان ۴۶,۰۰۰ تومان ۰ تومان
co.ir
gov.ir
id.ir
net.ir
org.ir
sch.ir

دامنه‌های مرتبه بالا، بسته به نام انتخابی برای همه افراد قابل ثبت هستند. در صورت استفاده از واژگان ملی یا برند‌ها و شرکت‌ها در نام دامنه ممکن است نیاز به ارایه مدارک به مرکز ثبت دامنه‌های ملی باشد.

در مورد دامنه‌های مرتبه دوم تقریبا در همه‌ی موارد نیازمند ارایه مدارک با توجه به پسوند انتخابی می‌باشد.